Üldtingimused

WOWW.com ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 27.02.2017

WOWW.com OÜ, registrikoodiga 12843755, aadress Laki 32, Tallinn 12915 (edaspidi WOWW) ja klient, kes vormistab WOWW hallatavas keskkonnas www.woww.com (edaspidi WOWW.com) tellimuse WOWW.com korraldatava Grupiostu reisi sooritamiseks (edaspidi Reis) ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1. Üldsätted
1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, WOWW.com saidil avaldatud Grupiostu pakkumisest ning WOWW.com üldtingimustes kokkulepitust.
1.2. WOWW.com haldajal on õigus mistahes ajal teha WOWW.com pakutavasse teenusesse muudatusi.
1.3. WOWW.com haldajal on õigus ühepoolselt muuta üldtingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.
1.4. WOWW.com lehel ostu sooritades, lisatakse klient automaatselt WOWW pakkumiste uudiskirja listi. Uudiskirjast on võimalik lahkuda ühe nupulevajutusega kirja all oleval lingil.
1.5. WOWW.com pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses. Seetõttu on Kliendil kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. WOWW.com vastutab täielikult pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest. Lisaks sellele on seaduse alusel nõutav, et ettevõtjal WOWW.com on tagatis, et maksta reisi toimumata jätmise korral Kliendi tehtud maksed tagasi ning tagada Kliendi tagasisõit lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta. Lisateave direktiivi (EL) 2015/2302 kohaste peamiste õiguste kohta: www.woww.com/standardinfo.

2. WOWW reisid ja ostu sooritamine
2.1. Kõik kuvatavad WOWW reisipaketid ei pruugi alati tehnilistel põhjustel reaalselt olemas olla.
2.2. Kui WOWW reis puudub ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab WOWW.com klienditeenindus kohe peale tarneprobleemi ilmnemist Kliendiga ühendust. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või Reisi asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.
2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikult pakutavast.
2.4. WOWW.com keskkonnas olevad Reisi kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, e-maili aadress).
2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. WOWW.com haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
2.7. Viisa ja/või reisidokumendi kehtivuse eest vastutab reisija ise, WOWW.com OÜ ei võta endale mingit vastutust inimese viisa ja/või reisidokumendi kehtivuse eest.

3. Grupiostureiside maksetingimused
3.1. Broneerimistasu on grupiostureiside puhul 200 eurot iga reisija kohta, kes on vähemalt 2a vana (seega sh lapsed).
3.2. Kui klient ei maksa broneerimistasu ette antud tähtajaks, on õigus reis ette teatamata tühistada.
3.3. Klient tasub reisi eest vastavalt pakkumises kokkulepitud maksetähtaegadele. Juhul, kui Klient ei maksa Reisi osamakseid ette antud tähtajaks, on õigus reis ette teatamata tühistada.
3.4. Broneerimistasu on tagastamatu.

4. Hinnad
4.1. Kõikide WOWW.com keskkonnas olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes.
4.2. WOWW.com haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.
4.3. Kui WOWW.com haldaja on keskkonnas muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Grupiostureiside tühistamise ja muutmise tingimused
5.1. Kliendil on igal ajal õigus tellitud reisist loobuda. Broneerimistasu tagasi ei maksta, osamaksete tagastamine toimub kuni osamakse tasumise tähtajani, mis on kindlaks määratud Reisi pakkumises.
5.2. Peale osamakse tasumise tähtaega juba tasutud osamakseid ei tagastata Kliendi Reisist loobumise korral (VÕS § 874).
5.3. Reisijate nimede muutmine on üldjuhul võimalik kuni tähtajani: 3 nädalat enne väljalendu.

PAKETTREISILEPINGU STANDARDINFO TEABELEHT
Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses. Seetõttu on Teil kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Ettevõtja WOWW.com OÜ vastutab täielikult pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest. Lisaks sellele on seaduse alusel nõutav, et ettevõtjal WOWW.com OÜ on tagatis, et maksta, kui ta ei suuda maksevõime tõttu oma kohustusi täita, tagasi Teie tehtud maksed ja kui pakettreis sisaldab reisijavedu, tagada Teie tagasisõit lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta. Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised õigused:
1. Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.
2. Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati vähemalt üks ettevõtja.
3. Reisijale antakse hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta saab reisikorraldaja või -vahendajaga ühendust võtta.
4. Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi teisele isikule üle anda.
5. Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja kui see on sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui reisitasutõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi maksumusest, võib reisija lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja jätab endale õiguse reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu alandamisele, kui asjaomased kulud vähenevad.
6. Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui enne pakettreisi algust tühistab pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on reisijal õigus saada raha tagasi ja asjakohasel juhul hüvitist.
7. Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul, näiteks juhul, kui sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada.
8. Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes asjakohast ja põhjendatud hüvitist.
9. Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi teenustest, tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust heastanud, võib reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata.
10. Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei osutata või neid osutatakse mittenõuetekohaselt.
11. Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.
12. Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, makstakse makstud summad tagasi. Kui pärast pakettreisi algust ilmneb, et reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, ja pakettreis sisaldab reisijavedu, tagatakse reisija toimetamine lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta. WOWW.com OÜ-l on Salva Kindlustuse AS tagatis. Reisija võib kõnealuse üksusega Salva Kindlustuse AS (Pärnu mnt 16, Tallinn / info@salva.ee / +372 680 0500) või asjakohasel juhul pädeva asutusega Tarbijakaitseamet (Pronksi 12, 10117 Tallinn / info@tarbijakaitseamet.ee / +372 620 1700) ühendust võtta, kui WOWW.com OÜ ei suuda maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse teenuste osutamisest.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET

Viimati muudetud 13.02.2019

WOWW.com sõbralik meeskond